Individualno savjetovanja

BROJ: individualno

TRAJANJE: prema potrebi i želji polaznika

KOME JE NAMIJENJENO: svima koji trebaju individualan rad na poboljšanju upravljanja tehnikama javnoga nastupa

CILJ: osposobiti i osnažiti polaznika za uvjerljiviji i samopouzdaniji u medijima i javnosti općenito

Individualne vježbe glasa

  • glas, izgovor, dikcija, artikulacija

Individualne vježbe za svladavanje straha i treme

  • tehnike za trajno pobjeđivanje treme

Individualne vježbe govorne izvedbe

  • primjena komunikacijskih vještina u javnom nastupu (strukturiranje govora, glas, izgovor, dikcija, artikulacija i druga prozodijska sredstva), neverbalna komunikacija (govor tijela)